Samenstelling raadscommissies

Elke commissie vergadert eenmaal per zes weken. De vergaderingen zijn doorgaans openbaar. Als er onderwerpen op de agenda staan ter voorbereiding van een raadsbesluit, kunt u vóór het begin van de vergadering het woord voeren.

De agenda's kunt u raadplegen via het raadsinformatiesysteem.