Onderzoek naar schoollocaties in Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2019.

Er is een haalbaarheidsstudie gedaan rondom het samenbrengen van twee scholen in Breugel. Het projectteam Breugel Bruist! heeft de twee huidige locaties van De Krommen Hoek en De Regenboog onderzocht. Voor beide locaties geldt dat het binnen het bestemmingsplan mogelijk is om de benodigde m2 voor twee scholen incl. Kinderdagverblijf (KDV) in te passen. In de studie wordt een toelichting gegeven op de randvoorwaarden en uitgangspunten. Het college geeft het projectteam Breugel Bruist! de opdracht om meer informatie op te halen bij omwonenden van beide locaties.

Locatie De Krommen Hoek

Op de locatie Krommen Hoek zal de bebouwing passend moeten zijn in de bestaande omgeving door het bouwen van een compact gebouw met aandacht voor de inpassing in en/of overgang naar het groengebied van de Dommel. Het verkeersaspect is een ander belangrijk aandachtspunt. Een onafhankelijk bureau heeft in mei 2019 een verkeersonderzoek gedaan op de twee locaties. Voor de locatie Krommen Hoek is met name van belang dat er voldoende aandacht is voor een goede verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen om de school heen. Er zullen meer parkeerplaatsen gemaakt moeten worden en aandacht moeten zijn voor juist parkeergedrag. Het overleg met de buurt over het verkeer en parkeren is belangrijk om draagvlak te krijgen. Omwonenden van de Krommen Hoek ervaren nu al overlast van aan- en afvoer verkeer van de school door drukte in de straat en parkeren rondom de school. Er zal duidelijkheid moeten komen hoe deze ervaring van overlast opgelost kan worden door PlatOO, de gemeente en omwonenden.

Locatie De Regenboog

Gelijktijdig is onderzocht of de beide scholen ook realiseerbaar zijn op de locatie van de Regenboog. Uitgangspunt voor een nieuw schoolgebouw op de locatie van de Regenboog volstaat met een inpassing in het dorps weefsel. Op deze locatie wordt een multifunctioneel gebruik van het speelterrein en de parkeerplaats als positief aandachtspunt genoemd evenals de te verwachten meerwaarde vanuit het project Breugel Bruist door samenwerking met partijen die ook in het centrum actief zijn. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid en parkeerdruk is moeiteloos in te passen voor twee scholen plus kinderdagverblijf. Naar de toekomst toe blijft op deze locatie ook ruimte voor uitbreiding.

Besluit door gemeenteraad

De discussie wat de beste locatie is voor nieuwbouw van de scholen moet gevoerd worden op basis van feiten en vanuit de grondgedachte waar het algemeen belang het beste mee gediend is. De notitie geeft de aanleiding voor de gemeente om verder in gesprek te gaan met PlatOO,  maar ook met omwonenden en andere belanghebbenden om te komen tot nieuwbouw van De Regenboog en De Krommen Hoek. PlatOO heeft een voorkeur voor de locatie van De Krommen Hoek De gemeenteraad zal op een brede afweging een besluit moeten maken. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2019 de gemeenteraad een definitief locatiebesluit kan nemen.

Toelichting door wethouder Jos de Bruin:

Afgelopen dinsdag (dinsdag 18 juni) werd in het college gesproken over de toekomstige locatie van de 2 scholen, vallend onder schoolbestuur van PlatOO in Breugel. PlatOO heeft begin april in een besloten commissievergadering aangegeven de scholen op 1 locatie nieuw te willen bouwen. De locatie De Krommen Hoek heeft hierbij de voorkeur van PlatOO.

Twee locaties, De Regenboog en De Krommen Hoek, zijn door de gemeente onderzocht op haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid. Het college heeft het onderzoek vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat op beide locaties het mogelijk is om twee scholen in te passen, weliswaar met de nodige aandachtspunten op het gebied van verkeer en parkeren.

Dat haalbaarheidsonderzoek is een eerste stap richting van de brede afweging die de gemeenteraad moet maken om te komen tot de definitieve locatiekeuze. Het consulteren van omwonenden van beide scholen, ouders van beide scholen en andere betrokkenen (de zgn. burgerparticipatie) is eveneens een belangrijk onderdeel daar van. Tenslotte heeft PlatOO de ruimte gekregen een eigen plan te maken en ook dat vormt een onderdeel van die brede afweging. Omdat we nu in beeldvormende fase zitten, spreekt het College geen voorkeur uit, maar wacht daar mee tot het moment dat alle feiten en meningen bekend zijn en op papier staan.

In het verleden zijn uitspraken gedaan over De Krommen Hoek waarbij omwonenden niet waren gehoord. Dat willen we nu voorkomen door alle betrokkenen te bevragen. Op dit moment zijn we plannen aan het maken, hoe we deze ‘consultatie’ op een prettige, leuke manier in het vat kunnen gieten én waarbij iedereen ook de ruimte voelt om zijn of haar zegje te doen.

Ik weet dat het onderwerp lééft in Breugel en dat het de gemoederen enorm bezig houdt. Natuurlijk wil ik graag dat de spade in de grond kan voor nieuwbouw van de school, maar wel na een goed, eerlijk en zorgvuldig doorlopen proces van besluitvorming. Dat sluit ook aan bij de visie van de gemeenteraad: vanuit beeldvorming naar oordeelsvorming en tenslotte besluitvorming.