Breugel Bruist!

Update september

Dinsdag 10 september in De Boerderij

Op dinsdag 10 september is er van 18.30 uur tot 20.00 uur in De Boerderij een inloopbijeenkomst over de schoollocaties in Breugel. Heeft u vragen, ideeën, zorgen of opmerkingen over de schoollocaties in Breugel? Of wilt u meer informatie over het proces? Dan bent u van harte welkom. Er is geen programma of presentatie. U kunt gewoon binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt en zelf uw vragen, ideeën, opmerkingen en zorgen opschrijven voor elke schoollocatie die in beeld is. Daarnaast is er de mogelijkheid om uw e-mailadres achter te laten als u geïnformeerd wilt blijven over het proces. Medewerkers van de gemeente lopen rond om eventuele vragen te beantwoorden of u te helpen om uw ideeën, opmerkingen en zorgen op papier te krijgen.

Twee bijeenkomsten

Let op: op dezelfde avond is er in De Bongerd een informatieavond over afkoppelen van regenwater. Deze start om 19.30 uur.  Wilt u beide bijeenkomsten bijwonen? Dan kunt u vanaf 18.30 uur starten bij De Boerderij.

Wat gaat de gemeente doen met de verzamelde informatie?

De gemeente gaat samen met een klankbordgroep aan de slag om de opgehaalde informatie te verwerken in diverse mogelijke scenario’s voor de schoollocaties.  De klankbordgroep wordt samengesteld uit diverse inwoners en belanghebbenden uit Breugel om zo een evenwichtige samenstelling te hebben van alle groepen belanghebbenden.

Een e-mail sturen kan ook!

Kunt u niet aanwezig zijn op 10 september, maar wilt u wel uw mening kenbaar maken? Stuur dan een e-mail naar: breugelbruist@sonenbreugel.nl

Update augustus

Schoollocaties Breugel: denk en praat mee op dinsdag 27 augustus!  

Medewerkers van het project Breugel Bruist zijn dinsdag 27 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig in het centrum van Breugel (parkeerplaats tussen de COOP en De Regenboog). Zij gaan op zoek naar mensen die een actieve rol willen vervullen in het proces om te komen tot een nieuwe schoollocatie voor de samen te voegen basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog.  Ook horen ze graag de mening van inwoners over de mogelijke schoollocaties. Het wijkbezoek is een onderdeel van een uitgebreid participatietraject dat nog van start gaat in Breugel. Doel is het betrekken van alle relevante belanghebbenden en het verkrijgen van een volledig beeld van alle voor- en nadelen van de mogelijke schoollocaties. Heeft u een mening over de schoollocaties die u graag met de gemeente wil delen? Of wilt u graag een actieve rol in het proces? Spreek dan iemand van de gemeente aan of stuur een e-mail naar breugelbruist@sonenbreugel.nl

Update juli 2019

Onderzoek naar schoollocaties in Breugel

Er is een haalbaarheidsstudie gedaan rondom het samenbrengen van twee scholen in Breugel. Het projectteam Breugel Bruist! heeft de twee huidige locaties van De Krommen Hoek en De Regenboog onderzocht. Voor beide locaties geldt dat het binnen het bestemmingsplan mogelijk is om de benodigde m2 voor twee scholen incl. Kinderdagverblijf (KDV) in te passen. In de studie wordt een toelichting gegeven op de randvoorwaarden en uitgangspunten. Het college geeft het projectteam Breugel Bruist! de opdracht om meer informatie op te halen bij omwonenden van beide locaties.

Locatie De Krommen Hoek

Op de locatie Krommen Hoek zal de bebouwing passend moeten zijn in de bestaande omgeving door het bouwen van een compact gebouw met aandacht voor de inpassing in en/of overgang naar het groengebied van de Dommel. Het verkeersaspect is een ander belangrijk aandachtspunt. Een onafhankelijk bureau heeft in mei 2019 een verkeersonderzoek gedaan op de twee locaties. Voor de locatie Krommen Hoek is met name van belang dat er voldoende aandacht is voor een goede verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen om de school heen. Er zullen meer parkeerplaatsen gemaakt moeten worden en aandacht moeten zijn voor juist parkeergedrag. Het overleg met de buurt over het verkeer en parkeren is belangrijk om draagvlak te krijgen. Omwonenden van de Krommen Hoek ervaren nu al overlast van aan- en afvoer verkeer van de school door drukte in de straat en parkeren rondom de school. Er zal duidelijkheid moeten komen hoe deze ervaring van overlast opgelost kan worden door PlatOO, de gemeente en omwonenden.

Locatie De Regenboog

Gelijktijdig is onderzocht of de beide scholen ook realiseerbaar zijn op de locatie van de Regenboog. Uitgangspunt voor een nieuw schoolgebouw op de locatie van de Regenboog volstaat met een inpassing in het dorps weefsel. Op deze locatie wordt een multifunctioneel gebruik van het speelterrein en de parkeerplaats als positief aandachtspunt genoemd evenals de te verwachten meerwaarde vanuit het project Breugel Bruist door samenwerking met partijen die ook in het centrum actief zijn. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid en parkeerdruk is moeiteloos in te passen voor twee scholen plus kinderdagverblijf. Naar de toekomst toe blijft op deze locatie ook ruimte voor uitbreiding.

Besluit door gemeenteraad

De discussie wat de beste locatie is voor nieuwbouw van de scholen moet gevoerd worden op basis van feiten en vanuit de grondgedachte waar het algemeen belang het beste mee gediend is. De notitie geeft de aanleiding voor de gemeente om verder in gesprek te gaan met PlatOO,  maar ook met omwonenden en andere belanghebbenden om te komen tot nieuwbouw van De Regenboog en De Krommen Hoek. PlatOO heeft een voorkeur voor de locatie van De Krommen Hoek De gemeenteraad zal op een brede afweging een besluit moeten maken. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2019 de gemeenteraad een definitief locatiebesluit kan nemen.

Toelichting door wethouder Jos de Bruin:

Afgelopen dinsdag (dinsdag 18 juni) werd in het college gesproken over de toekomstige locatie van de 2 scholen, vallend onder schoolbestuur van PlatOO in Breugel. PlatOO heeft begin april in een besloten commissievergadering aangegeven de scholen op 1 locatie nieuw te willen bouwen. De locatie De Krommen Hoek heeft hierbij de voorkeur van PlatOO.

Twee locaties, De Regenboog en De Krommen Hoek, zijn door de gemeente onderzocht op haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid. Het college heeft het onderzoek vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat op beide locaties het mogelijk is om twee scholen in te passen, weliswaar met de nodige aandachtspunten op het gebied van verkeer en parkeren.

Dat haalbaarheidsonderzoek is een eerste stap richting van de brede afweging die de gemeenteraad moet maken om te komen tot de definitieve locatiekeuze. Het consulteren van omwonenden van beide scholen, ouders van beide scholen en andere betrokkenen (de zgn. burgerparticipatie) is eveneens een belangrijk onderdeel daar van. Tenslotte heeft PlatOO de ruimte gekregen een eigen plan te maken en ook dat vormt een onderdeel van die brede afweging. Omdat we nu in beeldvormende fase zitten, spreekt het College geen voorkeur uit, maar wacht daar mee tot het moment dat alle feiten en meningen bekend zijn en op papier staan.

In het verleden zijn uitspraken gedaan over De Krommen Hoek waarbij omwonenden niet waren gehoord. Dat willen we nu voorkomen door alle betrokkenen te bevragen. Op dit moment zijn we plannen aan het maken, hoe we deze ‘consultatie’ op een prettige, leuke manier in het vat kunnen gieten én waarbij iedereen ook de ruimte voelt om zijn of haar zegje te doen.

Ik weet dat het onderwerp lééft in Breugel en dat het de gemoederen enorm bezig houdt. Natuurlijk wil ik graag dat de spade in de grond kan voor nieuwbouw van de school, maar wel na een goed, eerlijk en zorgvuldig doorlopen proces van besluitvorming. Dat sluit ook aan bij de visie van de gemeenteraad: vanuit beeldvorming naar oordeelsvorming en tenslotte besluitvorming.

Breugel Bruist!
Update juni  2019

Sinds een paar weken is wethouder Jos de Bruin de portefeuillehouder voor Breugel Bruist! Hij neemt hiermee het stokje over van John Frenken en gaat door met de voorbereidingen voor een aangepast plan. Hij pakt verder door met de voorstellen uit de eerdere gesprekken met De Boerderij, De Bongerd en het schoolbestuur PlatOO. 

Helaas lukt het niet om in juni een algemene informatiebijeenkomst voor inwoners te houden. Het geactualiseerde projectplan is nog niet besproken met de gemeenteraad. Het projectplan Breugel Bruist! gaat in juli ter informatie naar de raad voor de vergadering in augustus of september. Na akkoord van de raad bespreken we met de direct betrokken partijen het vervolg. Dat wordt het nieuwe vertrekpunt voor Breugel Bruist!

Meer informatie volgt op de website sonenbreugel.nl. Een mogelijke inwonersbijeenkomst over Breugel Bruist! in het najaar wordt  aangekondigd via de website, de gemeentepagina en de facebookpagina.

Meer informatie of contact

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  E-mail dan naar breugelbruist@sonenbreugel.nl of bel voor een afspraak naar projectleider Elsebeth De Landmeter via telnr. 0499 491491, op dinsdag en donderdag werkzaam voor de gemeente Son en Breugel.